Oferta

Odbierzemy od Ciebie dokumenty - Dojazd do klienta gratis!

KSIĘGI HANDLOWE

 • sprawdzanie poprawności wszystkich dokumentów,
 • ujęcie zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym na kontach syntetycznych i analitycznych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanie odpisów amortyzacyjnych,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów krajowych i wewnątrz wspólnotowych na potrzeby podatku od towarów i usług (VAT),
 • rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych, kosztu własnego sprzedanych towarów handlowych oraz międzyokresowego rozliczania kosztów,
 • dekretacja raportów bankowych walutowych,
 • obliczanie i sporządzanie deklaracji podatkowej VAT-7 i VAT-UE oraz należnych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami krajowymi i zagranicznymi,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • przygotowanie biznesplanu dla firm,
 • tworzenie dokumentacji związanej z otrzymaniem kredytu,
 • analiza finansowo-księgowa
 • udzielanie dodatkowych porad oraz sporządzanie dokumentacji na życzenie klienta.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • prowadzenie księgi podatkowej,
 • ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przebiegu pojazdów,
 • rejestr podatku od czynności cywilno – prawnych (PCC),
 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli,
 • sporządzenie spraw GUS również elektronicznie,
 • oraz innych informacji na życzenie klienta.

Jeżeli podatnik jest płatnikiem podatku od towarów i usług to prowadzimy dodatkowo:

 •  rejestr sprzedaży VAT,
 • rejestr zakupów VAT,
 • sporządzanie deklaracji VAT-owskich również elektronicznie,

Na stosowne upoważnienie biuro reprezentuje podatnika w sprawach podatkowych, ZUS oraz PIP w razie kontroli.

KADRY I PŁACE

 • zakładanie akt pracowniczych,
 • prowadzenie kartotek,
 • sporządzanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • obliczanie wynagrodzeń, wynagrodzeń chorobowych, zasiłków, zasiłków chorobowych, ekwiwalentów i ryczałtów,
 • obliczanie rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (w tym Rp-7),
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dot. pracowników,

ZUS

 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów,
 • przekazywanie deklaracji drogą elektroniczną,
 • zgłaszanie do ubezpieczeń pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń,
 • prowadzenie w imieniu płatnika korespondencji z ZUS,
 • sporządzanie korekt,
 • sporządzenie i przekazywanie do ZUS druków Z-3 i Z-3a,
 • przekazywanie do ZUS druków L-4,
 • występowanie do ZUS o zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek,
 • występowanie z wnioskami o przywrócenie terminu na ubezpieczenie chorobowe.

POZOSTAŁE USŁUGI

 • wyliczanie obowiązkowych odpisów na PFRON, sporządzanie deklaracji,
 • składanie do PFRON wniosków o refundacje składek ZUS,
 • składanie do PFRON wniosków o refundacje wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,

sporządzenie sprawozdań GUS.